Điều khoản

Nội dung của các mục trong trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và các thông tin chung. Bạn không được phân phối, trao đổi, sửa đổi, bán hoặc chuyển bất cứ nội dung nào được sao chép từ trang này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video nào, cho các mục đích kinh doanh, thương mại hoặc công cộng.

Bất kể chúng tôi hay bất kỳ bên thứ ba nào – không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, sự chính xác hoặc phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào trong trường hợp thông tin và tài liệu bạn tiếp cận có thể chứa các thông tin không chính xác hoặc sai sót trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang này hoàn toàn do bạn đồng ý, vì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Điều này đồng nghĩa bạn có thể tự chủ động đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn với rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này.

Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi bạn liên hệ, gửi /chia sẻ thông tin, tham gia, đăng hoặc mua hàng trên trang web này.